W roku 2023 zanotowano wzrost liczby mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii do ponad 1,4 miliona, a ich łączna moc zainstalowana przekroczyła 11,3 gigawatów. Nadal najpopularniejsze są instalacje fotowoltaiczne. Pomimo tego, że dynamika wzrostu liczby i mocy instalacji tego rodzaju jest niższa niż w poprzednich latach, stanowią one znaczną część energii wprowadzanej do sieci dystrybucyjnych.

W raporcie Urzędu Regulacji Energetyki za rok 2023, wytworzona energia elektryczna przez mikroinstalacje odnawialnych źródeł energii w Polsce wyniosła ponad 7,3 terawatogodzin, głównie pochodząc z promieniowania słonecznego. Praktycznie cała energia wprowadzona do sieci pochodziła z instalacji użytkowanych przez prosumentów.

Niemal wszystkie mikroinstalacje OZE w kraju wykorzystują energię słoneczną, odpowiadając za większość mocy zainstalowanej. Jednakże, w 2023 roku odnotowano niewielki spadek udziału prosumentów w ilości energii wprowadzanej do sieci, w porównaniu z latami poprzednimi.

Na koniec 2023 roku, większość mikroinstalacji prosumenckich była przyłączona do sieci PGE Dystrybucja oraz Tauron Dystrybucja. W ostatnich latach obserwuje się spadek dynamiki przyrostu liczby nowych mikroinstalacji oraz ilości wyprodukowanej przez nie energii.